ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ချစ်တီးထမင်းပွဲကြီး - ဟင်း၄မျိုးနှင့်အရံဟင်း၆မျိုး

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်