ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ဆိတ်သားနှပ်

ကျပ်

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်