ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ထမင်း+ဆိတ်မဆာလာ+အရံဟင်း၆မျိုး

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်