ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ချစ်တီး သတ်သတ်လွတ်ထမင်း အစုံ

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်