ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ပလာတာ (ဆိတ်သားဟင်း)

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်